مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:امینی
پست الکترونیک:ali-r-amini@hotmail.com
نخصص ها:کلام ، تاریخ و سیره ، حقوق